Algemene Spelregels

Hoewel er bij een hackathon weinig strikte regels zijn, zodat jouw creativiteit alle ruimte krijgt, willen we een aantal spelregels met elkaar afspreken.
Door op akkoord te klikken verklaar je de spelregels te hebben gelezen, begrepen en ze te zullen opvolgen.

Geheimhouding

De ZR Hackathon deelnemer erkent het vertrouwelijke karakter van de data die Zeeland Refinery aan de deelnemers ter beschikking stelt. De deelnemer zal absolute geheimhouding betrachten over de inhoud van de data die door Zeeland Refinery beschikbaar is gesteld en deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het ter beschikking is gesteld en slechts gebruiken gedurende het event. ZR Hackathon deelnemer zal de data op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden.
De rechten op en zeggenschap over de data berusten bij Zeeland Refinery. ZR Hackathon deelnemer zal geen rechten op de data claimen. ZR Hackathon deelnemer stelt Zeeland Refinery onverwijld op de hoogte van het verlies of ongeautoriseerde gebruik van data. Content in cache of stand alone kopieën van data dienen direct na afloop van het event te worden vernietigd, danwel – bij content in cache – bij de eerste technische mogelijkheid na het event.

Data

Tijdens de ZR Hackathon kan de ZR Hackathon deelnemer gebruik maken van beschikbare openbare data.
Zeeland Refinery staat niet in voor de geschiktheid van de data voor deelname aan de ZR Hackathon. Indien een aan deelnemer ter beschikking gestelde dataset geanonimiseerde persoonsgegevens bevat, is het de deelnemer niet toegestaan deze dataset te combineren met (een) andere dataset(s) zodat de persoonsgegevens herleidbaar zijn naar (een) individu(en).
Indien dit onverhoopt toch het geval is, is de deelnemer gehouden dit per omgaande te melden aan Zeeland Refinery.
Zeeland Refinery stelt geen computers ter beschikking.
De deelnemers gebruiken eigen computers tijdens de ZR Hackathon.
Er mogen geen verzamelde gegevens achterblijven op de eigen computer die betrekking hebben op de data die door Zeeland Refinery beschikbaar is gesteld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle informatie en producten die worden gegenereerd gedurende de ZR Hackathon, mogen na afronding van de ZR Hackathon door Zeeland Refinery worden gebruikt voor doeleinden die Zeeland Refinery zelf bepaald, zonder hiervoor in overleg te treden met de ZR Hackathon deelnemers.

Gegevens deelnemer

De deelnemer verleent aan Zeeland Refinery toestemming om zijn/haar naam van het winnende team als winnaar te vermelden in alle door hen beheerde media.
De ZR Hackathon deelnemer erkent door deelname aan de ZR Hackathon op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van bepaalde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt zoals hierboven beschreven onder Intellectuele eigendomsrechten.

Publicatie foto’s en video’s

ZR Hackathon deelnemer gaat akkoord met het maken van beeld- en geluidsmateriaal en geeft toestemming voor het gebruik van dit materiaal.
Deze toestemming geld alleen voor foto’s en video’s die in opdracht van Zeeland Refinery gemaakt worden.

Aansprakelijkheid

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zeeland Refinery aan het beheer van de website en de organisatie van de ZR Hackathon besteden, is het mogelijk dat de verstrekte informatie onvolledig of onjuist is.
Druk-, of spelfouten of andere fouten in door Zeeland Refinery openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Zeeland Refinery niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting of aansprakelijkheid voor Zeeland Refinery in het leven roepen.
Zeeland Refinery is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de ZR Hackathon.
Zeeland Refinery is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Hackathon maakt.
De deelnemer vrijwaart Zeeland Refinery van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene spelregels of in verband met het handelen of nalaten van de ZR Hackathon deelnemer.
De ZR Hackathon deelnemer verklaart bij deelname aan de ZR Hackathon te handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.